TezosVN
Lưu trữ và sử dụng ‘tez’ – Tezos token (XTZ).
Tác giả
TezosVN 

Year
2020

Lưu trữ & sử dụng

Việc giữ token Tezos (“tez”) cho phép một người tương tác với blockchain Tezos. Có rất nhiều ví để lưu trữ và sử dụng tez. Những ví được liệt kê dưới đây đã trải qua ít nhất một cuộc kiểm toán an ninh bên ngoài độc lập.

Luôn nhớ rằng: nếu bạn không kiểm soát khóa riêng (private keys) của mình, bạn sẽ không kiểm soát token của mình. Mọi người dùng nên đảm bảo thực hiện cẩn thận và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn có sẵn khi nhập thông tin khóa riêng ở bất cứ đâu. Bất kỳ bên hoặc phần mềm nào, chẳng hạn như ví, có được  thông tin khóa riêng sẽ có quyền truy cập vào tez được kiểm soát bởi hàm băm khóa công khai tương ứng.

Lưu ý: Những người đóng góp cho quỹ Tezos Foundation có thể bắt đầu thông qua tab Kích hoạt (Activate)

Ví phần mềm.

Ví Tezos Galleon
Ví Tezos Galleon
(macOS, Windows, Linux)
Ví Tezos AirGap
Ví AirGap
(iOS, Android, Web)
Ví Tezos Kukai Baking
Ví Kukai
(Web)
Ví Tezos Zen Go
Ví ZenGo
(iOS, Android)

Ví phần cứng.

Ví Ledger trữ Tezos
Ví Ledger
(Obsidian Systems)
Ví Trezor trữ Tezos
Ví Tezor

 

Ví Command Line.

Ví Command Line Tezos
Command Line